1. De school

In 1929 is de Sint Joseph school gesticht, door pastoor Joseph Lokin. In 1985 werd de basisschool ingevoerd. Op dat moment werd de kleuterschool bij de school gevoegd. Als eerbetoon aan pastoor Lokin, werd gekozen voor de naam Joseph Lokinschool.

Wat direct opvalt bij de Joseph Lokinschool zijn de kleinschaligheid, de gemoedelijke sfeer, de prachtige ligging en de betrokkenheid van alle grote en kleine mensen in en om de school. Leren door verantwoordelijkheid te nemen, met respect voor ieders mogelijkheden, op een natuurlijke wijze en in een goed schoolklimaat, staat bij ons voorop.

We zetten ons sterk in voor veiligheid, duidelijkheid en structuur met aandacht voor ruimte bieden, acceptatie van verschillen en vertrouwen. Daarbij gaan we uit van de natuurlijke belangstelling van het kind en laten hen ervarend leren.

De school heeft ongeveer 100 leerlingen; er zijn 4 combinatiegroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Het schoolgebouw herbergt tevens een Bibliotheek op School (BOS), een peuterspeelzaal en een Buitenschoolse Opvang (BSO). Informatie hierover kunt u verderop in deze gids vinden en/of op de website van de school: www. josephlokinschool.nl.

Direct verbonden aan de onderwijsvisie van Alberdingk Thijm Scholen, hebben wij de volgende inhoudelijke speerpunten:

 1. Tweetaligheid en internationalisering
 2. Ict
 3. What really matters

Het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak

 

Directie en team

De directeur van de school is Judy Ruiter

Het team

Groep 1/2.    Daphne van Laanen (ma,di,woe), Sylvana Calis (ma en vrij) en Lenny van Hal (do en vrij)

Groep 3/4    Maaike Boog (ma t/m woe) en Anna Ruighaver (woe,do,vrij)

groep 5/6     Lisanne Hardenbol (di,woe,vrij)

Groep 7/8    Géry Keizer (ma t/m vrij)

 

Vakleerkracht gym Gijs Lok (woe) Buurtsportcoaches (vrij)
Intern begeleider (IB-er) Maaike Boog
Ict-coördinator Maaike Boog / Sylvana Calis
Coördinator leerlingzaken Marjan Kemp
   
Administratief medewerkster Marianne Vos
Onderwijsassistent Larissa Oosterhof ( di, woe, do) & Atie Kerkhoven (do, vrij) 
Vertrouwenspersoon intern Maaike Boog en Lisanne Hardenbol
Vertrouwenspersoon extern Marleen Schulte (bovenschools) 

 

 

 

Peuterspeelzaal & BSO ‘t Ooievaarsnest

Bovenschoolse coördinator: Melbina Hodzic
Locatie coördinator: Bibi Jentjens
Locatiemanager: Judy Ruiter

Onze Visie en Missie

 • Onze visie op leren: wij leren als onderzoekers, doelgericht én spontaan, met elkaar en vol PRIDE.
 • Onze visie: Kinderen stimuleren om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen waardoor ze willen leren en zich blijvend ontwikkelen,
 • Onze missie: Op de Joseph Lokinschool leren en leven we met PRIDE (Passie, Respect, Integriteit, Diversiteit, Empathie).

Pride Jospeh lokin jpg

Onze leerdefinitie: Leren is het maken van verbindingen; het is een proces waarbij we kennis opdoen, onze vaardigheden ontwikkelen en ons inzicht vergroten.

Daarbij speelt Internationale Gerichtheid een grote rol.
Internationale Gerichtheid is besef hebben van overeenkomsten en verschillen tussen de mensen in de wereld om ons heen.

2. Leerlingbegeleiding

Elk kind is anders en mág bij ons ook anders zijn. Alle leerlingen werken op een niveau dat bij hen past, waarbij we wel blijven uitdagen. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse door leerlingen gemaakte oefeningen wordt door de groepsleerkrachten, samen met de intern begeleider, een overzicht gemaakt van de vorderingen van elke leerling. Twee keer per schooljaar nemen we leerlingvolgsysteemtoetsen af (onder andere van CITO) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling, technisch lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig,  nemen we extra toetsen af.

Een enkele keer zal ook de coördinator leerlingzaken een rol vervullen binnen of buiten de groep. Daarnaast is er binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen. En soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen in te schakelen.

Doubleren

Uitgangspunt op onze school is dat leerlingen in principe dienen door te stromen in hun schoolloopbaan. Incidenteel kan het voorkomen dat er argumenten zijn om een leerling een schooljaar over te laten doen. We streven er naar door zorgvuldig overleg tussen ouders en school om tot overeenstemming te komen. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden, is het advies van de school doorslaggevend.

Medische informatie

Het kan voorkomen dat een kind medische problemen heeft waarvan de school op de hoogte gebracht moet worden. Dit wordt in het intake- of een tussentijds gesprek met de directeur besproken, waarna de informatie met toestemming van de ouders in het dossier van de leerling verwerkt wordt en aan de intern begeleider en groepsleerkracht kenbaar wordt gemaakt. Het dossier is toegankelijk voor directie, ib en groepsleerkracht.

Bij de overgang naar een volgende groep, wordt deze informatie tijdens de overdrachtsbesprekingen met de volgende leerkracht(en) gedeeld. De leerkracht van groep 8 zorgt bij de overgang naar het vervolgonderwijs voor een goede overdracht. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om de directeur, de ib’er en de groepsleerkrachten te informeren over relevante ontwikkelingen.

In het geval van medische handelingen wordt binnen de school duidelijk kenbaar gemaakt welke leerling het betreft en welke handelingen noodzakelijk zijn. Wanneer ouders en school hierover afspraken hebben gemaakt, vragen wij ouders daarvoor een formulier te ondertekenen. Wij volgen hierbij het Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen van de Stichting Alberdingk Thijm Scholen.

In het geval van chronisch zieke kinderen werken wij samen met Ziezon (landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs).

Coördinator Leerlingzaken

De stichting heeft een Coördinator Leerlingzaken in dienst die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de intern begeleiders worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GG&GD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.

Rapporten en oudergesprekken

Ouders van instroomleerlingen (groep 1) krijgen na ongeveer 6 weken een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht. De leerlingen van groep 1 krijgen één keer per jaar een rapport en ouders worden naar aanleiding daarvan uitgenodigd voor een 10-minutengesprek.

De leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport: in januari/februari en in juni. Na het eerste rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Bij het tweede rapport is een 10-minutengesprek optioneel: op verzoek van de leerkracht of de ouders. Lukt het niet om alles binnen 10 minuten te bespreken, dan wordt er een vervolgafspraken gemaakt. Tussentijds kunt u natuurlijk ook in gesprek gaan met de leerkracht. In verband met vergaderingen of andere afspraken van de leerkracht is het raadzaam om hiervoor een afspraak te maken.

Aan het begin van het schooljaar (rond oktober) worden alle ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de leerresultaten besproken en de sociaal emotionele ontwikkeling n.a.v. het leerlingvolgsysteem Kindbegrip!. Dit wordt door de leerkrachten van alle groepen ingevuld en van groep 5 t/m 8 ook door de leerlingen.

In mei wordt Kindbegri! nogmaals ingevuld door leerkrachten van alle groepen en de leerlingen van groep 5 t/m 8. De rapportage hiervan wordt aan alle ouders verstrekt waarna op verzoek van de leerkrachten of van ouders een gesprek kan volgen op school.

Voor ouders is het altijd mogelijk om het dossier van hun kind (Parnassys) in te zien; daarvoor kan dan een afspraak gemaakt worden.

Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De signalen worden in eerste instantie besproken met de ouders. Daarna volgt collegiale consultatie en overleg met de leerling coördinator. Na bespreking volgt de afweging: hulp bieden en/of melden bij Veilig Thuis.

Externe hulp buiten school

Soms schakelen ouders op eigen initiatief externe hulp in om hun kind te laten begeleiden. In principe moet deze externe hulp buiten schooltijd plaatsvinden. Wanneer ouders en school beide de noodzaak inzien, kunnen er in overleg afspraken gemaakt worden.

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs

De eindtoetsresultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld intelligentie, specifieke leerproblemen als dyslexie, gezinsomstandigheden enz.

Onze schoolscore van de afgelopen 3 jaren:

   
Schooljaar 2020-2021 213,2 (landelijk gemiddelde: 208)
Schooljaar 2021-2022  
Schooljaar 2022-2023  

De uitstroom en schoolkeuzes van de leerlingen uit groep 8:

Aantal 2020-2021 Aantal 2021-2022 Aantal 2022-2023 Schooltype Welke school
3     VWO

Roland Holst,

gemeentelijk gym

4     Havo

Volant

Laar&Berg

Roland Holst

1     Mavo/Havo CVO 't Gooi
3     VMBO -T

Volant

Roland Holst

de Fontein

1     VMBO - Kader of Beroeps  


Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs

In november is er een speciale ouderavond over het voortgezet onderwijs voor de ouders van leerlingen in groep 8. In januari/februari 2022 worden alle ouders en leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een individueel schooladviesgesprek. We geven aan of de leerling – mede op grond van de informatie van de leerkrachten van voorgaande jaren – naar een VMBO, HAVO of VWO kan gaan. Naast het schooladvies komt een onafhankelijke toetsing: de Eindtoets. Alle leerlingen van groep 8 nemen hieraan deel.

Passend Onderwijs

Het schoolondersteuningsprofiel van de Joseph Lokinschool vindt u op de website van Alberdingk Thijm Scholen: http://public.atscholen.nl/scholen/ passendonderwijs/Paginas/Joseph-lokinschool.aspx.

3. Onderwijs

Op de Joseph Lokinschool werken wij met homogene jaargroepen; dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Het onderwijs is onderverdeeld in drie niveaus: een basis-, een weer- en een meergroep. Hierdoor krijgen alle kinderen instructie en verwerking op hun eigen niveau aangeboden. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra instructie (verlengde instructie). Leerlingen die bovenpresteren, volgen een moeilijkere, uitdagende leerstofroute (compactprogramma) en voor hen is er daarnaast nog extra verrijkende leerstof.

Voor leerlingen die naast de verlengde instructie nog meer ondersteuning nodig hebben, is er extra begeleiding (zie hoofdstuk 2 Leerlingbegeleiding). Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders mogelijkheden en talenten. 

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar ( groep 1 en 2) is het belangrijk, dat zij spelend kunnen leren; ontdekkend en met uitdagend materiaal. De huishoek bijvoorbeeld kan aansluitend aan het thema veranderen in een ziekenhuis. Ook hebben jonge kinderen behoefte aan bewegingsactiviteiten. De kleutergroep beschikt over een goed ingerichte speelzaal waar voldoende ruimte is voor spel en bewegen.

IPC

Doel is dat kinderen de wereld leren kennen en begrijpen en opgroeien tot wereldburgers. Daarnaast vinden wij het belangrijk de kinderen te leren dat er samenhang bestaat tussen verschillende vakgebieden. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor het werken met thema’s binnen de zaakvakken en de kunstzinnige vakken (alle vakken behalve lezen, taal/spelling en rekenen). Dit doen we met behulp van het International Primary Curriculum: het IPC. Het IPC is ooit in opdracht van Shell ontwikkeld en kent zowel een Engelse als een Nederlandse variant en is dekkend voor de Nederlandse kerndoelen.

Binnen het IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt over hoe leerlingen leren. De activiteiten binnen het curriculum houden rekening met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen en leerstijlen van leerlingen. Ook voor (hoog)begaafde kinderen is het IPC uitdagend en biedt alle mogelijkheden tot groei en bloei. Daarnaast leren de kinderen verbanden te leggen tussen de verschillende vakgebieden waardoor wat zij leren beter beklijft en zij nog beter tot leren komen. Het lesgeven en het leren zijn boeiend omdat leerlingen zowel naar het verleden als naar de toekomst leren kijken. We kijken naar het verleden omdat leren ook over onze culturele achtergrond gaat. We leren waarom we zijn wie we zijn. We kijken naar de toekomst omdat we weten dat onze wereld voortdurend verandert. Zo kunnen we de uitdaging aangaan om zo goed mogelijk in te schatten hoe de wereld er straks uit zou kunnen zien. Om kinderen te leren meer zicht te krijgen op de wereld om hen heen is Internationalisering een bij ieder thema terugkomend vakgebied.

Hoe werkt het? Bij het thema ‘het regenwoud’ bijvoorbeeld wordt aandacht besteed aan de vakgebieden aardrijkskunde (waar vind je regenwouden op de wereld en waarom juist daar), natuur (welke lagen zijn er in een oerwoud, welke dieren leven in het oerwoud), kunst en muziek (maskers maken en leren over volkeren die in het oerwoud leven, luisteren naar muziek en zelf muziek maken). Waar mogelijk nodigen we mensen uit die in de klas iets kunnen vertellen over hun werk, hobby of talent en maken we diverse uitstapjes en proberen we op die manier de buitenwereld in school te halen.

Onderwijsorganisatie

Peuterspeelzaal en BSO ’t Ooievaarsnest

In schooljaar 2018-2019 heeft de Joseph Lokinschool haar eigen peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO) opgericht, aansluitend op de missie & visie van school.

De peuterspeelzaal is momenteel geopend op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur. Kinderen zijn hier welkom vanaf 2 jaar. Bij voldoende aanmeldingen (5 kinderen) wordt de peuterspeelzaal ook op andere dagen geopend. Op de website van de school kunt u het inschrijfformulier downloaden: www.josephlokinschool.nl en mailen naar peuteropvang@josephlokinschool.nl. Onze peuteropvang is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en is dus geschikt voor gezinnen die recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Van de BSO kan gebruik gemaakt worden op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur. Ook hier geldt dat bij voldoende aanmeldingen (5 kinderen) de BSO tevens op andere dagen geopend wordt.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden, meer weten over de mogelijkheden, de voorwaarden en/of de kosten van de opvang of heeft u andere vragen? U kunt contact met ons opnemen via de mail: bso@josephlokinschool.nl of via het schooltelefoonummer 035-6561370.

Het team

Op onze school werken, naast de directeur en de groepsleerkrachten, een intern begeleider (IB-er), een vakleerkracht bewegingsonderwijs (buurtsportcoach), een native speaker English, een coördinator leerlingzaken en een administratief medewerker (op afstand).

De groepen

De meeste groepen op onze school zijn combinatiegroepen met een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 23 leerlingen.

Leergebieden en methodieken

LEERGEBIEDGROEPMETHODE OF ACTIVITEIT
Nederlands  
Mondeling taalonderwijs 1-2 Onderbouwd, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, voorlezen, hoeken, vertelkring, auditieve taaloefeningen, computer, liedjes, versjes
  3 Veilig Leren Lezen, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, vertelkring, voorlezen, liedjes, presentaties, boek-activiteiten, drama, groepsvieringen
  4 t/m 8 Staal taal, spreekbeurt, kring, voorlezen, boekactiviteiten, presentaties, liedjes
Technisch lezen & woordenschat
  1-2 Onderbouwd, voorlezen, oefenen van letters, taaloefeningen, computer, Mijn Taalonderwijs, Bouw!, Muiswerk 
  3 Veilig Leren Lezen, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, vrij en begeleid boeken lezen, voorlezen, kring, boekbespreking, Mijn Taalonderwijs, Bouw!,Muiswerk 
  4 t/m 8 Estafette, Staal Taal (woordenschat), Bouw! (groep 4), Muiswerk, vrij en begeleid boeken lezen, voorlezen, kring 
Schriftelijk taal- en spelllingonderwijs  
  1-2 Onderbouwd, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, werkbladen, letterboekjes, stempelen, computer 
  3 Veilig Leren Lezen, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, schrijfmethode, spelling/dictees, Staal spelling (2e helft van het jaar) 
  4 t/m 8  Staal taal & spelling, schrijfmethode, gedichten/verhalen schrijven, computer 
Taalbeschouwing waaronder strategieën  
  1-2 Onderbouwd, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, fonemisch bewustzijn, kringspelletjes, voorlezen, computer 
  3 Veilig Leren Lezen, José Schraven: ‘Hoe leren kinderen lezen en spellen’, dictees 
  4 t/m 8 Staal taal & spelling, begrijpend lezen, dictees 
Begrijpend luisteren/lezen   
  1-2  ‘Begrijpend luisteren’ van CPS, de sturings-, lees- en herstelstrategieën van CPS, prentenboeken, informatieboeken, gedichten, etc. 
  ‘Begrijpend luisteren’ van CPS, de sturings-, lees- en herstelstrategieën van CPS, prentenboeken, informatieboeken, gedichten, etc.
  4 t/m 8  Sturings-, lees- en herstelstrategieën van CPS, teksten uit diverse bronnen, cito-hulpboeken, CORI-lezen (zie uitleg hieronder)
Engels    
  1 t/m 8   Liedjes, spelletjes, versjes, werkbladen, prentenboeken, thema’s, native speakers, rollenspelen, ander vak in het Engels, i-pads (groep 1-2), CLIL, webquests waar mogelijk aansluitend bij IPC
Rekenen en wiskunde     
Wiskundig inzicht en handelen  1-2   Onderbouwd rekenen, kringspelletjes, werkbladen, hoeken, ontwikkelingsmateriaal 
  3 t/m 8   Getal en ruimte, rekenspelletjes, computer, Ambrasoft, Muiswerk 
Meten en meetkunde  1-2  Idem 
  3 t/m 8   Getal en ruimte, oefeningen cruciale doelen groepsplan, computer, Ambrasoft, Muiswerk 
Oriëntatie op jezelf en de wereld  
Mens en samenleving  1-2 Onderbouwd, lessen sociaal emotionele ontwikkeling, week van de lentekriebels, kringspelletjes, voorlezen, IPC  
  3 t/m 8   Lessen sociaal emotionele ontwikkeling, week van de lentekriebels, Kanjertraining, verkeer, schooltv, week van de mediawijsheid, IPC 
  5 t/m 8   Toekomstkunde (lesmateriaal WWF) 
Natuur & Techniek 1-2  IPC, Onderbouwd en Kleuterplein, werkbladen, uitjes, thema’s door het jaar heen, ontwikkelingsmateriaal, buitenlokaal
  3 t/m 8   IPC, practica, buitenlokaal, creatieve werkvormen 
  5 t/m 8  Toekomstkunde (lesmateriaal WWF) 
Geschiedenis (tijd)   1-2  IPC, Onderbouwd, Kleuterplein, dagen van de week, kringspelletjes, voorlezen 
  3 t/m 8   IPC, creatieve werkvormen, schooltv 
  5 t/m 8   Toekomstkunde (lesmateriaal WWF) 
Aardrijkskunde (ruimte) 1-2 IPC, Onderbouwd taal, Kleuterplein, ontwikkelingsmateriaal, buitenlokaal
  3 t/m 8 IPC (incl. topografie), practica, creatieve werkvormen, schooltv, buitenlokaal
  5 t/m 8 Toekomstkunde (lesmateriaal WWF)
Kunstzinnige oriëntatie
  1-2  IPC, projecten, werkjes met diverse materialen (klei, papier, etc.), ‘Metropole op school’ (muziek), dramaspelletjes, tekenen, excursies (o.a. bibliotheek), groepsvieringen 
  3 t/m 8  IPC, projecten, werkjes met diverse materialen (klei, papier, etc.), ‘Metropole op school’ (muziek), dramaspelletjes, tekenen, excursies (o.a. bibliotheek), groepsvieringen 
Ict   
  5 t/m 8  Week van de mediawijsheid (groep 7-8), Digiwijs met Donald Duck (groep 5-8) 
Bewegingsonderwijs   
  1-2 Onderbouwd, spelletjes, toestellen, dans, leerlijn gym, buitenspelen, sportdag en avondvierdaagse 
  3 t/m 8  Vakleerkracht gym, eigen vakleerkracht buitengym, buitenspelen, Energizers, sportdag, deelname buitenschoolse activiteiten (avondvierdaagse, schoolvoetbal, schoolhandbal, zeilen, tennisclinic) 

Begrijpend lezen

Een van de belangrijkste vakken van de basisschool is begrijpend lezen. De meeste mensen denken dat het hierbij gaat over het lezen van een tekst en het daarna correct beantwoorden van vragen over deze tekst. Begrijpend lezen is echter veel meer dan dat. Onderzoek heeft uitgewezen dat motivatie en betrokkenheid bij de te lezen teksten van groot belang zijn en dat deze helpen bij het begrijpen van een tekst.

Wij hebben voor het begrijpend lezen gekozen voor het werken via de CORI methode. (Concept Oriented Reading Instructions). We werken niet via een lesmethode met boeken en werkboeken maar zoeken bij onze IPC-thema’s zogenaamde “rijke teksten”. Bij het lezen van de tekst staat niet een bepaalde strategie centraal, maar de inhoud van de tekst. We streven ernaar teksten te zoeken die aansluiten bij onze IPC thema’s.

Onze leerlingen zijn vaak erg gemotiveerd voor de IPC-thema’s, zij zullen deze motivatie ook hebben als zij een tekst gaan lezen die hiermee verband houdt. Na het lezen bekijken we de tekst op verschillende aspecten. Voorbeelden hiervan zijn

wat wil de schrijver ons vertellen,

welke vraag over ons thema wordt hiermee beantwoord,

wat weten we al over dit thema en welke informatie voegt deze tekst toe.

De tekst wordt niet eenmaal maar meerdere malen gelezen en we leren de leerlingen om over de tekst in gesprek te gaan.

In iedere groep maken we daarnaast gebruik van “de octopus”. Dit is een poster waarop leesstrategieën staan. Leerlingen krijgen deze strategieën systematisch aangeleerd, zodat zij in de bovenbouw zelf kunnen kiezen welke strategie/strategieën zij nodig hebben om het antwoord op hun vraag te vinden.

Sociaal emotionele – en Burgerschapsvorming

Gedurende de schoolloopbaan stimuleren we dat leerlingen zelfstandig verantwoordelijkheid nemen binnen of buiten de school. Daarvoor worden activiteiten gedaan die divers zijn en passend bij de leeftijdsfase van het kind.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • Leerlingen leiden bezoekers rond
 • Leerlingen begeleiden kleuters bij/naar een activiteit
 • Leerlingen helpen elkaar tijdens opdrachten
 • Deelnemen aan goede doelen acties
 • Erfgoedprojecten

De drie domeinen van Burgerschap: democratie, participatie en identiteit, worden geïntegreerd aangeboden binnen de andere vakgebieden of middels opdrachten en projecten.

Twee maal per jaar wordt voor de groepen 2 t/m 8 door de leerkrachten en de kinderen het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ‘Kindbegrip!’ ingevuld. Hiermee brengen we de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind in kaart en kunnen die volgen. Om kinderen op sociaal-emotioneel gebied te helpen ontwikkelen, worden de methodes ‘Kanjertraining’, ‘Week van de lentekriebels’ en de handelingssuggesties van ‘Kindbegrip!’ ingezet.

Daarnaast is er één dag per 14 dagen een coördinator leerlingzaken op school.

Onze speerpunten

Engels

Ons uitgangspunt is dat de kinderen les krijgen in het Engels, in plaats van Engelse les. Daarbij is onze doelstelling dat kinderen in het Engels durven te communiceren. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels volgens de ‘Key concepts in language development’.

Daarbij hanteren we de ‘principles of immersion’, oftewel: onderdompeling.

 

Schermafbeelding cirkel Joseph Lokin

 

 • Young learners communicating
 • Rich modeling
 • Realistic expectations
 • Recasting & repeating
 • A language rich environment

Ict

De school is ruim voorzien van computers (vaste computers voor de leerkrachten en 80 chromebooks voor de leerlingen), digiborden in alle klassen, 8 iPads, goede netwerkverbindingen en Wifi. Alle computers zijn verbonden met het netwerk van de school.

De computer wordt voor verschillende onderdelen in het onderwijs gebruikt:

 • Oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling (alle op school gebruikte methodes worden ondersteund met digibordsoftware en oefen- en verrijkingssoftware voor de leerlingen)
 • Opzoeken van informatie en het maken van opdrachten
 • Bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie)
 • Inzet bij projecten zoals het maken van documentaires in groep 7-8

In de bovenbouw is structureel aandacht voor mediawijsheid. Daarbij gaat het om bewust, kritisch en actief inzetten van digitale vaardigheden en alle beschikbare media om er voor te zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de wereld om hen heen.

Leren programmeren

Leerlingen van alle basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen kunnen deelnemen aan de lessenserie Leren Programmeren. Dit is een lessenserie voor leerlingen met belangstelling voor techniek en ict. Elke school mag een paar leerlingen voordragen. De lessenserie wordt afgesloten met een zelfgemaakt besturingsprogramma, website of game. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht geïnformeerd.

What really matters

Wat doet er écht toe in ons onderwijs? Dat staat niet alleen verwoord in onze missie & visie maar is vooral zichtbaar in onze manier van lesgeven. Door op een andere manier naar lesgeven en kinderen te kijken, is er extra aandacht voor het hele kind.

Wij zijn een school waar leren voorop staat. Maar leren voor de eindtoets alleen vinden wij te weinig. Wij willen kinderen meer meegeven. Het belangrijkste is de manier waarop we met elkaar omgaan. Kinderen worden serieus genomen en gestimuleerd om hun mening te geven. Kinderen leren om te gaan met elkaar en met volwassenen en krijgen zelfvertrouwen en zelfkennis door het houden van discussies, het geven van presentaties en het uitvoeren van projecten. Ook bij de IPC-opdrachten leren kinderen samen te werken en elkaars werk te waarderen.

Op het gebied van leren, vormt de nieuwsgierigheid van de kinderen het uitgangspunt. Die nieuwsgierigheid proberen we bij al onze vakken, burgerschapsvorming en IPC te onderhouden en te voeden. Maar vooral streven we naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen; een ontwikkeling die het cognitieve vlak overstijgt.

Onze school vormt een gemeenschap in brede zin, waarin saamhorigheid uiterst belangrijk is en het nemen van verantwoordelijkheid, ook voor elkaar, wordt aangemoedigd. Wij, de leerkrachten, willen ieder kind écht zien en aansluiten op haar of zijn behoeftes. Ieder kind doet ertoe!

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er op onze school een fijne sfeer heerst, dat kinderen en leerkrachten zich durven openstellen, dat we betrokken en tevreden ouders hebben en dat we proberen het beste uit ieder kind te halen. Zowel als het gaat om leren als om de sociaal emotionele vorming. En daar gaat het om!

4. Praktische zaken

Schoolregels en klasseafspraken

Waar geleerd, gewerkt en geleefd worden zijn we met elkaar in contact en vormen we een gemeenschap. Binnen een gemeenschap zijn er heldere kaders nodig om duidelijk te maken hoe we met elkaar omgaan. Op school hebben we regels en maken we afspraken voor in de klas. We maken het onderscheid tussen regels en afspraken. Het verschil is:

 • Regel: eenzijdig opgelegd, zorgt voor voorspelbaarheid, veiligheid, duidelijkheid, niet onderhandelbaar. Als je overtreedt moet er een consequentie zijn. De regels gelden voor de hele school.
 • Afspraken: wederzijds gemaakt, iedereen heeft er iets over te zeggen en is het er mee eens. Als je overtreedt wordt het gezien als een leermoment. Doen een apèl op verbondenheid, autonomie, verantwoordelijkheid. Afspraken worden per klas gemaakt.

Onze schoolregels zijn:

1: De schoolregels gelden voor iedereen: leerkrachten, leerlingen en ouders

2: Je luistert naar de leerkracht

3: Leerkrachten worden aangesproken met juf + naam of meester + naam

4: We kijken elkaar aan als we met iemand praten

5: We praten op een rustige manier, zonder kwetsende of grove taal

6: We tolereren geen fysiek geweld (slaan, schoppen etc) tegen anderen en spullen

 

Bij het overtreden van de schoolregels hebben wij het volgende consequentie beleid:

Fase groen: alles gaat goed. Leerlingen worden door de leerkracht gewaarschuwd, luisteren en passen hun gedrag aan.

Fase geel: leerlingen worden herhaaldelijk door de leerkracht gewaarschuwd maar passen hun gedrag niet aan. De ouders worden op de hoogte gebracht via een mondeling of schriftelijk bericht. Er wordt een notitie gemaakt in het leerlingdossier. Er kan gekozen worden voor straf als nablijven, niet buitenspelen, werk mee naar huis of na schooltijd werk afmaken.

Fase donkergeel: Als het gedrag voortduurt, na tweemaal een bericht aan de ouders, worden de ouders met de leerling op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij kan een van de andere leerkrachten, de IB-er of de leerlingco aanwezig zijn. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en de ouders krijgen dit ter ondertekening. Het verslag komt in het leerlingdossier.Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor straf, zoals nablijven, niet buitenspelen, na schooltijd werk afmaken, een time-out (werk maken in een andere klas of op een andere plek in school onder toezicht van een andere leerkracht)

Fase oranje: het gedrag van de leerling verbetert nog steeds niet òf het gaat om ernstig regelovertredend gedrag. De ouders worden met de leerling uitgenodigd voor een gesprek met de directie, de leerkracht is hierbij ook aanwezig. Er wordt een verslag van het gesprek gemaakt en de ouders ontvangen dit ter ondertekening. Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor straf als een time-out of een “vierkant rooster” (van 8-16 uur op school buiten de klas, pauzes alleen zonder medeleerlingen).

Fase rood: het gedrag is hardnekkig en verbeterd nog steeds niet. De directie van de school neemt contact op met het bestuur van de AT-scholen en legt een schorsing voor. De leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld van de schorsing en deze wordt in het dossier van de betreffende leerling vermeld.

 

Schoolregels en consequenties voor jonge leerlingen in onze school

Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar zijn volop in ontwikkeling. Zij hebben behoefte aan een veilige en voorspelbare leer/leefomgeving waar door ouders en leerkrachten duidelijke regels worden afgesproken en gehanteerd. In dit verband is de driehoek ouder, kind en leerkracht van groot belang. Samen zijn we namelijk op weg om (jonge) kinderen wegwijs te maken in de omgeving waar kinderen spelen, leren en opgroeien.

     Schoolregels groep 1-2

 1. De schoolregels gelden voor iedereen: leerkrachten, leerlingen en ouders.  
 1. Je luistert naar de leerkracht.
 2. Leerkrachten spreken we aan met juf of meester. ‘Juffie’ zoals kleuters ons ook wel noemen mag natuurlijk ook.
 1. We praten op een rustige manier, zonder kwetsende of grove woorden.
 1. Ook van jonge kinderen accepteren wij een ander pijn doen of het stuk maken van spullen niet*

Ook voor jonge leerlingen geldt dat er consequenties zijn als zij de regels overtreden:

Fase groen: alles gaat goed. Leerlingen worden door de leerkracht gewaarschuwd als er iets gebeurt wat niet mag, ze luisteren en passen hun gedrag aan.

Fase geel: leerlingen worden herhaaldelijk door de leerkracht gewaarschuwd maar passen hun gedrag niet aan. Wij plannen met ouders een overleg moment. We bespreken het gedrag en maken samen (ouders en leerkracht) een plan van aanpak om gewenst gedrag bij de leerling te ontwikkelen. Er komt een notitie in het dossier van de leerling en een vervolgafspraak met de ouders.

Fase donker geel: het gedrag van de leerling laat geen gewenste verbetering zien. Wij nodigen ouders opnieuw uit op school om samen te kijken of er meer nodig is om de leerling te begeleiden naar gewenst gedrag. Bij dit gesprek is de IB-er aanwezig zijn. Er komt een notitie in het dossier van de leerling.

Fase oranje en fase rood zullen naar verwachting niet ingezet worden bij leerlingen van
groep 1-2. Toch kan het voorkomen dat er met ouders, IB-er, leerling coördinator en leerkrachten een gesprek nodig is omdat al het bovenstaande niet afdoende werkt. Er zal dan gekeken worden of externe hulp nodig is bij de begeleiding van deze leerling.

*regel 5: fysiek geweld tegen anderen en of spullen.
Als een leerling in een situatie fysiek ‘geweld’ heeft gebruikt tegen anderen of spullen, bespreken wij dit met de leerling in de situatie:
- wat is er gebeurd
- hoe is het opgelost
- wat doen we niet….
Daarna gaat de leerling (5 min) op een stoel in de nabijheid van de leerkracht zitten om even tot rust te komen. Na deze 5 minuten mag de leerling weer verder spelen.
Aan het eind van de dag bespreken we e.e.a. kort met ouders bij het ophalen. Komt het echter vaak (wekelijks) voor dat een leerling fysiek geweld gebruikt tegen anderen of spullen dan nodigen wij ouders uit op school voor een gesprek (fase geel).

Aanmelding en toelating leerlingen 

Op onze website www.josephlokinschool.nl vindt u het inschrijfformulier. U bent altijd welkom om contact op te nemen met de school voor een rondleiding en meer informatie. 
Na het indienen van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging. Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u een anamneselijst die u invult en terugstuurt naar school. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek met de leerkracht van groep 1-2 waarbij deze lijst besproken wordt en hebt u een kort kennismakingsgesprek met de directeur. Bij het intakegesprek met de leerkracht van groep 1-2 is ook uw kind aanwezig. 

Met de leerkracht van groep 1-2 kunt u ook afspreken wanneer en hoe vaak uw kind komt wennen in de groep. Wettelijk is vastgesteld dat dit maximaal 5 keer mag zijn. We gaan ervan uit dat uw kind alle dagdelen de school bezoekt. In samenspraak met de leerkracht kan in de eerste periode daarvan worden afgeweken. Als uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. 

Instroom 

Op de dag na de vierde verjaardag is uw kind welkom op school. Op meerdere momenten per schooljaar bekijken wij of een leerling in de goede groep zit of dat doorstroming wenselijk is. Wij gebruiken hierbij doorstromingslijsten en schoolrijpheidslijsten. Een besluit hierover gebeurt altijd in zorgvuldig overleg met de ouders. 

Leerlingen die van een andere school komen (zij-instromers) 

Wanneer ouders/verzorgers zich tot ons wenden met een verzoek tot tussentijdse plaatsing, volgen we een vaste procedure. We vragen de ouders de eigen school in te lichten. Daarna vindt een oriënterend gesprek plaats tussen de ouders en de intern begeleider. Wanneer de ouders de procedure willen vervolgen, neemt de intern begeleider contact op met de huidige school t.a.v. de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de betreffende leerling. Ook wordt gekeken naar de groepsgrootte en samenstelling van de groep waarin de leerling eventueel gaat instromen. Na dit onderzoek maken de intern begeleider en de directeur de afweging of er voldoende mogelijkheden zijn voor een succesvolle instroom. Daarna neemt de school een besluit en deelt dit mee aan de betreffende ouders. 

Handig om te weten voor nieuwe ouders groep 1-2 

Wennen 

Aan kinderen die komen wennen, graag een extra verschoning en een gezond tussendoortje meegeven, dat wil zeggen fruit en/of groenten, en drinken uit een normale beker (geen tuitbeker). 

Kinderen die op school komen nemen mee: 

 • Balletgymschoentjes met een buigzame zool
 • een tussendoortje (groenten of fruit) met drinken 
 • lunch (in een apart bakje) 

Uitstapjes 

Bij uitstapjes buiten onze school vragen we regelmatig ouders om te rijden en te begeleiden. Jongere broertjes en/of zusjes kunnen dan niet mee. 

Schooltijden 

Wij hebben op school het 5-gelijke-dagen model als continurooster. Dat betekent dat op alle dagen dezelfde schooltijden gehanteerd worden: van 08.30 uur tot 14.00 uur. 

Er zijn 2 pauzes: tussen 10.00 tot 10.45 uur spelen de leerlingen buiten met de medeleerlingen van hun eigen groep. Tussen de middag spelen alle leerlingen van de schiool buiten van 12.15 tot 12.30 uur. Alle kinderen eten in hun eigen klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. 

In- en uitgaan kleuters 

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open; de kinderen mogen dan naar binnen. U kunt afscheid nemen bij de deur. Om 8.30 start onze lesdag. Een aantal keer per jaar houden we inloopochtend, u bent dan welkom in de klas om daar een spelletje te doen of de klas of werkjes te bekijken. De inloopochtend duurt tot 8.45. We verzoeken u geen oudere broertjes of zusjes mee te nemen in de klas. Voor sommige kinderen of ouders is het afscheidnemen moeilijk. Een (kort) afscheidsritueel is goed (een laatste kus, ik zwaai bij de deur). Belangrijk is dat u duidelijk bent tijdens het afscheid nemen. 

Na schooltijd komen de kinderen gezamenlijk naar buiten. De kinderen blijven bij de leerkracht tot ze u (of opvang) op het schoolplein zien. 

Binnenkomst groep 3 t/m 8 

Voor de groepen 3 t/m 8 gaan de deuren ook om 8.20 uur open. De lessen starten om 8.30 uur. De leerkrachten staan in de ochtend bij de ingang van hun klas om de leerlingen te begroeten. Ouders kunnen dan eventueel een korte mededeling aan de leerkrachten kwijt. Als u de leerkracht langer wilt spreken, vragen we u een afspraak te maken. 

Lezen 

In de midden- en bovenbouw wordt op dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 9.00 uur gelezen. Ook het begeleid lezen (met leesouders, leesmaatjes, leerkrachten of stagiaires) vindt dan plaats. In de onderbouw wordt tot ongeveer 8.45 gelezen. Dit gebeurt zelfstandig, maar ook begeleid met (voor)leesouders, leerkrachten of stagiaires. 

Huiswerk 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee. In groep 5 is dat nog niet zo veel maar in de verdere leerjaren bouwt dit langzaam op. Daarmee bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs en leren we hen om te gaan met plannen, leren en maken van huiswerk. Het huiswerk kan bestaan uit leren voor een toets of extra oefenstof d.m.v. werkbladen voor bijvoorbeeld spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen of studievaardigheden. Dit werkblad sluit aan bij de behoefte van de groep. 

Tijdens de informatieavond bij de start van het schooljaar licht de leerkracht dit onderwerp toe. In individuele gevallen kan het zijn dat de leerkracht met de ouders afstemt dat hun kind voor een bepaald onderdeel extra oefenstof krijgt. Dit kan vanaf groep 3 aan de orde zijn.  

Vakanties 2023-2024

  • Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 05 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024
  • Paasweekend: 29 maart t/m 1 april 2024
  • Meivakantie: 22 april t/m 03 mei 2024
  • Hemelvaartweekend: 9 t/m 12 mei 2024
  • Pinksterweekend: 18 t/m 20 mei 2024
  • Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2024

Extra vrije dagen/uren 2023-2024

 • maandag 30 oktober 2023 (studiedag)
 • di 5 december 2023, vanaf 12.00 uur (Sinterklaas)
 • vrijdag 23 december 2023, vanaf 12.00 uur (Kerstvakantie)
 • woensdag 31 januari 2024 (studiedag)
 • vrijdag 16 februari 2024, vanaf 12.00 uur (Carnaval)
 • donderdag 28 maart 2024, (studiedag)
 • vrijdag 19 april 2024, vanaf 12.00 (Koningsspelen)
 • vrijdag 14 juni en maandag 17 juni 2024 (studiedagen)
 • vrijdag 19 juli 2024, vanaf 12.00 uur (zomervakantie)

Bibliotheek 

Naast de schoolbibliotheek is er ook een BOS op school (Bibliotheek op School); een uitleenpunt van de Bibliotheek Wijdemeren. Iedere leerling op school is gratis lid en krijgt een pasje dat in alle bibliotheken en BOSsen in het Gooi geldig is. We hebben daardoor, naast de boeken in onze eigen bibliotheek, een grote collectie actuele boeken, ook voor de peuterspeelzaal. Boeken kunnen digitaal gereserveerd worden via: www.debibliotheek.org. 

Stagiaires 

Naast de vaste groepsleerkrachten is het mogelijk dat u gedurende het schooljaar geregeld andere gezichten in de klas van uw kind ziet. Het kan voorkomen dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze school, als onderdeel van hun opleiding tot groepsleerkracht of pedagogisch medewerker. 

Vervanging van groepsleerkrachten 

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht, door ziekte of andere omstandigheden, wordt altijd gekeken naar mogelijke vervanging of waar nodig intern een oplossing gezocht. Om de rust en de regelmaat zoveel mogelijk te waarborgen, streven we ernaar de vervanging van de groepsleerkracht bij zowel korte als langdurige afwezigheid, zoveel mogelijk door één persoon te laten invullen. Dat lukt niet altijd gezien de huidige tekorten in het onderwijs. Binnen het team is een noodscenario opgesteld waarin de interne afspraken staan voor het verdelen van groepen. In uiterste noodgevallen kan het voorkomen dat we leerlingen naar huis moeten sturen. Ouders worden hier altijd vooraf over geïnformeerd en wanneer er thuis geen opvang is, kan een leerling altijd op school worden opgevangen in een andere groep. 

Fietscontrole en verkeersexamen 

Jaarlijks worden de fietsen van de leerlingen van de bovenbouw gekeurd door de vereniging Veilig Verkeer Nederland. VVN organiseert ook elk jaar het praktische verkeersexamen waaraan alle leerlingen van groep 7 deelnemen. Het theoretische verkeersexamen wordt op school afgenomen. Om onze leerlingen hierop voor te bereiden, maken we gebruik van een verkeersmethode. 

Nieuwsbrief Lok-info

De Lok-info wordt ongeveer één keer per maand per mail aan de ouders verstuurd. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin aan de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school. De lok-info staat ook op de website van de school: www.josephlokinschool.nl. 

Activiteiten 

Het aanbod voor activiteiten is groot. Ons basisdoel is om de leerlingen te laten leren. Om de rust en structuur te bewaken, hebben we een activiteitenbeleid. Aan het begin van elk cursusjaar stellen we de activiteiten voor het komende schooljaar vast. Hierbij gaan we altijd uit van onze visie en kiezen we wat er bij ons onderwijs past. 

Schoolreis, schoolkamp en IPC excursies 

Ieder cursusjaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Daarnaast worden in alle groepen uitstapjes gemaakt in het kader van IPC. De ouderbijdrage per leerling bedraagt hiervoor maximaal € 40,-. Aan het begin van het schooljaar zult u hierover door de leerkracht benaderd worden. Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. De ouderbijdrage hiervoor bedraagt ongeveer € 95,- per leerling. 

Excursies 

Alle groepen gaan wel eens op excursie. U kunt hierbij denken aan het Verzetsmuseum, Natuurmonumenten, speeltuin, boerderij, bos, etc. Via de nieuwsbrief wordt u daarover geïnformeerd. Voor de excursies wordt soms een beroep gedaan op ouders om de leerlingen te vervoeren. Wij willen bij dit vervoer voldoen aan de wettelijke regels  en gaan uit van de richtlijnen de zijn opgesteld door Veilig verkeer Nederland.

Benzine- en parkeerkosten bij uitstapjes met school worden niet vergoed. 

Groepsvieringen 

Vier keer per jaar vinden er groepsvieringen plaats, waarin de leerlingen van iedere (combinatie)groep een voorstelling organiseren. Ouders van de organiserende groepen zijn daarbij van harte welkom 

Jarige kinderen 

Bij jarig zijn hoort trakteren. Hopelijk houdt u het gezond én eenvoudig. Wilt u bij een traktatie voor de klasgenootjes van de jarige even contact opnemen met de groepsleerkracht? Deze kan u informeren of er eventueel kinderen zijn die een dieet volgen. De jarigen mogen ook de leerkrachten van de overige groepen trakteren. De leerkrachten houden ook van gezond ;)
We vragen u uitnodigingen voor een kinderpartijtje niet op school uit te delen. Het is sneu voor kinderen die niet uitgenodigd zijn. 

Pauzehapje en drinken 

‘s Morgens eten en drinken we iets in de klas. In het kader van de gezonde school drinken we water en eten we rond de ochtendpauze fruit en/of groenten. In alle groepen wordt tijden het eet- en drinkmoment in de ochtend voorgelezen.

Jeugdbladen 

Via school kunt u zich in het begin van het schooljaar weer abonneren op: 

 • Bobo, een kleuterblad met voorleesverhalen, puzzeltjes, telpagina’s en spelletjes.
 • Okki, speciaal bestemd voor kinderen van groep 3 en 4.
 • Wild van Freek, bestemd voor kinderen uit groep 5 t/m 7.
 • National Geographic Junior. Dit is een tijdschrift voor groep 7 en 8. 

Alle bladen komen 13 keer per jaar uit en worden thuisbezorgd. Via school zijn er kortingsbonnen verkrijgbaar.

Kosteloos materiaal 

Het is fijn als u thuis knutselmaterialen wilt sparen. Rolletjes, doosjes, restjes wol, restjes hout (planken en platen), enz. Soms blijven bij winkels of bedrijven bepaalde zaken in een hoek liggen die voor het bedrijf niet meer bruikbaar zijn. Mogelijk is het iets om nog wel te gebruiken op school. Deze spullen kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Hoofdluis 

Op de Joseph Lokinschool hebben we een actief beleid ter preventie en bestrijding van hoofdluis. Door de luizenwerkgroep is een protocol opgesteld, dat aansluit op de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Voor de kinderen houdt dit in dat zij na iedere vakantie nagekeken worden op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten door een zogenaamde ‘luizenouder’. Na een luizencontrole, krijgt u via de betreffende groepsleerkracht bericht als bij uw kind luizen en/of neten geconstateerd zijn. Tevens wordt u dan op de hoogte gebracht hoe u de besmetting het beste te lijf kunt gaan. 
Het haar dagelijks kammen met een speciale netenkam is daarbij het belangrijkst. Mocht u zelf op enig moment in het schooljaar hoofdluis bij uw kind constateren, meld dit dan altijd zo snel mogelijk aan de groepsleerkracht. 

GGD 

In groep 2 worden de kinderen uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Gekeken wordt naar groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook kunnen kinderen in groep 2 gescreend worden op hun grove motorische ontwikkeling. In overleg met ouders geven de leerkrachten aan welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. In groep 7 wordt uw kind onderzocht op lichamelijk groei, houding en gezichtsvermogen. Verder staat de gezonde leefstijl centraal. Buiten de school om wordt uw kind als het negen jaar is, uitgenodigd voor vaccinaties. Bij vragen en/of problemen kunt u zich in verbinding stellen met de GGD 035 - 692 63 50 of jgz@ggdgooi.nl of logopedie@ggdgooi.nl. 

Verzuimbeleid 

Bij ziekte van uw kind vragen we u tussen 8.00 uur en 8.20 uur contact op te nemen met school. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, dan nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u. We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of e-mailadres veranderen, dit graag doorgeven aan de directie. 

We vragen u een bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind. 

Buitenschoolse opvang 

Een aantal leerlingen maakt na schooltijd gebruik van de BSO. Kinderen worden na schooltijd op school opgevangen. Informatie over buitenschoolse opvang is te vinden op www.josephlokinschool.nl. Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier welke op de school of via de website of e-mail is op te vragen, bso@josephlokinschool.nl. 

Gymlessen 

Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen gymkleding en gymschoenen. Meisjes met lang haar dienen een elastiekje bij zich te hebben. In verband met de veiligheid worden sieraden voor aanvang van de les ingeleverd bij de gymdocent. Als de kinderen geen gymkleding bij zich hebben, mogen zij niet meedoen met de gymles. Kleuters hoeven geen gymkleding mee te nemen, maar wel balletschoengympjes met buigzame zool. 

Als de kinderen buiten gymnastiek hebben, is het raadzaam om gemakkelijk zittende kleding en dichte schoenen te dragen. Als de kinderen door een blessure niet kunnen mee gymmen, krijgen ze een andere taak tijdens de les. 

Schoolpleinregels 

 • Jongere kinderen lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein naar het fietsenrek of naar de straat. De oudere kinderen (vanaf groep 5) mogen ook over het schoolpad via het Hollands End.
 • Kleuters mogen hun fiets, step of ander rijdend materiaal in het fietsenrek op het schoolplein plaatsen.
 • Kinderen mogen alleen voor of na schooltijd op het schoolplein gebruik maken van skeelers, skateboards, waveboards, e.d.
 • Kinderen mogen wel op een step, tractor of ander rijdend materiaal naar school komen, maar parkeren deze materialen onder schooltijd in het fietsenrek.
 • Tijdens het speelkwartier en als de kleuters buiten spelen, is het hek aan de straatkant gesloten en de twee hekken bij het voetbaldeel dicht. 

Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons mogen op eigen risico mee naar school en worden onder schooltijd uitgezet. Op geen enkele manier is het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd toegestaan. Het is dus niet toegestaan om te bellen, te sms-en, te filmen, te fotograferen of overige functies te gebruiken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk om toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld bij een ziekmelding onder schooltijd). 

Merken van kleding en spullen 

Van wie is deze tas/jas/broodtrommel? Om dit te voorkomen is het handig om jassen, handschoenen, bekers, tassen e.d. te voorzien van de naam van uw kind. Gevonden voorwerpen worden centraal ingezameld in de mand bij de hoofdingang en tijdens de gespreksavonden neergelegd op het podium in de aula. Wat voor de zomervakantie dan nog achterblijft, gaat naar een goed doel. 

Goede doelen 

Er zijn nogal wat instanties die bij onze school aankloppen om medewerking van de leerlingen te vragen bij acties voor ‘het goede doel’. Jaarlijks bepalen wij een goed doel; dit gebeurt altijd aan het begin van het schooljaar. De kinderen van groep 7-8 verkopen ieder jaar kinderpostzegels. 

Enkele losse verzoeken 

 • U kunt te allen tijde oud papier kwijt in de blauwe papiercontainer van de school. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de school.
 • Op het schoolplein wordt gelopen met de fiets aan de hand. De fietsen dienen in het fietsenhok of de rekken geplaatst te worden.
 • We proberen zo min mogelijk afval te produceren. Denkt u ook daaraan als u uw kind drinken of eten meegeeft. Het liefst niet in weggooiverpakking. We proberen ook daarin zo milieubewust mogelijk te zijn.
 • Op school scheiden we afval in papier, plastic, groen- en restafval.
 • Snoep en zoete drankjes zoals cola of energydrankjes zijn niet toegestaan tijdens schooluren. 
5. De rol van ouders

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op onze school is een MR actief: een wettelijk verplicht orgaan. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, vakantierooster, begroting en vele andere zaken die de school aangaan. De namen van de MR-leden vindt u op de website. De MR vergadert een viertal keer per jaar met de directie en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school en zal actief deelnemen aan het denk- en besluitvormingsproces inzake onderwerpen die met name door directie en bestuur worden aangevoerd. De vergaderingen zijn openbaar, data en tijden worden tijdig bekend gemaakt. Op de website vindt u ook een kort verslag van de vergaderingen. Iedere ouder kan zich aanmelden om lid te worden van de MR. Er is geen standaard zittingsduur voor de MR, dat wordt onderling afgesproken. Nieuwe leden kunnen zich verkiesbaar stellen en worden gekozen door ouders. 

De MR is voor vragen of andere zaken bereikbaar via mr@josephlokinschool.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze school valt onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt één ouder en één teamlid af. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de GMR gemiddeld eens in de zes tot acht weken overleg met de bovenschoolse directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur over zaken die geregeld moeten worden. 

Ouderraad (OR) 

De ouders/verzorgers van de kinderen van onze school worden bij het inschrijven van hun kind via het inschrijfformulier lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging heeft een bestuur dat bestaat uit ouders: de ouderraad. Deze zorgt voor vele activiteiten in en rondom school. Een aantal keer per jaar vergadert de ouderraad en jaarlijks wordt in oktober het financieel jaarverslag over het afgelopen schooljaar vastgesteld. Daarnaast wordt de begroting voor het lopende schooljaar gepresenteerd en wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld (zie volgende paragraaf). U wordt daarover geïnformeerd. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, of wilt u lid worden van de ouderraad, neemt u dan contact op met een van de leden van de OuderRaad.

Geldelijke bijdragen van ouders 

Vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad 

Ouders zijn via de inschrijving van hun kind op school automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad vraagt aan alle ouders een bijdrage die ten goede komt aan activiteiten en materialen voor kind en ouders: festiviteiten zoals Sinterklaas-, kerst-, paasfeest, afscheidsavond groep 8, koffie en thee bij ouderbijeenkomsten, sport en spel, een bijdrage voor kunst- en cultuuractiviteiten en extra artikelen voor de school die niet onder het normale onderwijsleerpakket vallen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in het najaar. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 40,-. Ieder jaar ontvangen ouders een nota voor de ouderbijdrage. We hopen dat een ieder gehoor zal geven aan het verzoek om een geldelijke bijdrage. Mocht u niet in staat zijn deze bijdrage te betalen of wilt u dit om principiele reden niet dan kunt u dit aangeven bij Marinke Soeters, de leerlingcoördinator van de school. (m.soeters@atscholen.nl)

Jaarlijkse bijdrage per kind 

Aan het begin van het schooljaar wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) benaderd voor een jaarlijkse bijdrage voor schoolreisje, IPC-uitstapjes, excursies, materialen voor (IPC) activiteiten, etc. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om deze bijdragen te betalen of wilt u dit uit principe niet dan kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator van de school (m.soeters@atscholen.nl). 

Kampgeld

Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een bijdrage van € 95 per kind gevraagd. Dit schoolkamp duurt 3 dagen en bevat 2 overnachtingen. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn deze bijdragen te betalen dan kunt u contact opnemen met de directie. 

Sponsoring 

Onze school mag gesponsord worden. Misschien is het wel een aardig idee voor u of uw bedrijf. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag op geen enkele wijze schade worden berokkend aan het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van leerlingen. Mocht uw bedrijf interesse hebben in het sponsoren van de school, neemt u dan contact op met de directie. Mogelijk gaat het sponsoren u net iets te ver en wilt u zich beperken tot een schenking. Deze mogelijkheid blijft natuurlijk gewoon bestaan. 

Communicatie met ouders 

Ouders en school delen een gezamenlijk belang: zorgen dat de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt en dat het zich prettig voelt op school. Daarom werken we aan een goede samenwerking met de ouders. Zo stellen we het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt er of er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze observaties, ervaringen en toetsgegevens, naar kijken. U bespreekt de resultaten en voortgang met (een van) de groepsleerkrachten van uw kind.

Intakegesprek 

De directeur, de leerkracht(en) van groep 1-2 en ouders houden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreekt u de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Daarbij kunnen wij vragen om verslagen van voor de school relevante ingeschakelde hulpverlening in de voorschoolse periode. Met de groepsleerkracht worden afspraken gemaakt voor het wennen. 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van iedere groep uitgenodigd voor een informatieavond. De groepsleerkracht geeft op deze avond uitleg over de methoden en de leerstof die hij/zij zal behandelen. Ook komen vaak praktische zaken aan de orde zoals huiswerk en activiteiten buiten school. 

Andere communicatiemiddelen 

 • We gebruiken voor de communicatie de Parro app. Hierin delen we mededelingen, korte berichten en foto's van activiteiten. Ook treft u in deze applicatie een agenda aan.
 • Maandelijks de Lok-info, een nieuwsbrief met alle activiteiten en relevante informatie. De nieuwsbrief wordt via Parro verspreid.
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.josephlokinschool.nl
 • E-mails van leerkrachten.
 • De digitale schoolgids die jaarlijks verschijnt met informatie over de school en ons onderwijs.
 • De incidentele contacten, waarbij of de ouder of de leerkracht het initiatief neemt.
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie. 

Bij scheiding hebben beide ouders recht op informatie van de school. Hier dienen beide ouders dan wel om te verzoeken. 

Ouderactiviteiten/hulpactiviteiten 

De ouderraad en het schoolteam doen een dringend beroep op ouders om mee te werken aan de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Wij hebben in de loop van de jaren ervaren dat wij door de hulp van ouders meer voor en met de kinderen kunnen doen. U bewijst de school en uw kinderen een enorme dienst. Door deze werkzaamheden krijgt u ook een beter inzicht in het reilen en zeilen van de school waar uw kinderen een groot gedeelte van de dag doorbrengen. De ouders van de kleuters kunnen ook in de hogere groepen hulpverlenen en de ouders van de kinderen uit de hogere groepen zijn ook welkom in de kleutergroepen. 

Activiteiten waarbij uw hulp wordt gevraagd, zijn o.a.: 

 • assisteren bij individueel- en groepslezen;
 • signaleren van luizen;
 • assisteren bij de creatieve- (en evt. techniek-)lessen;
 • begeleiden van excursies;
 • hulp bij sport- en speldagen;
 • hulp bij het versieren van de school, b.v. Sinterklaas/Kerst/carnaval;
 • rijden bij uitstapjes en excursies;
 • schoonmaken van de klas voor de zomervakantie;
 • tuinonderhoud en evt. andere klussen in en om het schoolgebouw. 
6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl