Wereldverkenning ook internationaal  

De Joseph Lokinschool werkt voor wereldorientatie (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, staatsinrichting), burgeschap,kunst, cultuur en internationale vorming met het International Primary Curriculum (IPC). Dit internationaal georiënteerde leerplan voor het basisonderwijs onderscheidt zich niet alleen vanwege het werken met thema's maar ook vanwege een andere lesmethode.

  • Bij IPC ligt de nadruk op doelbewust leren. Kinderen weten precies wat het doel is van elke les en activiteit.

  • Het gaat nadrukkelijk om het leren van vaardigheden. De kennis wordt 'al doende' opgedaan.

  • Door de internationale benadering leren kinderen zich bewust te zijn van de wereld om hen heen.

  • Er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen leren en de leerstof tot zich nemen.

  • IPC gaat uit van 'samenwerkend leren'.

  • De aanbieding van de thema's verloopt langs een vaste structuur. Telkens wordt nagegaan wat de kinderen al weten (kennisoogst). Vervolgens wordt besproken wat ze nog meer over het onderwerp willen leren.

  • Een thema wordt van alle kanten benaderd, waarbij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, Engels, internationalisering, creatieve vorming, muziek en zelfs bewegingsonderwijs op een samenhangende manier aan bod komen. 

  • Aan het einde van het thema volgt de afronding. Dat kan bijvoorbeeld een presentatie of een tenstoonstelling zijn waarin de kinderen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd.​​

  • We proberen altijd een activiteit buiten de school aan het IPC te koppelen zoals bijvoorbeeld een museumbezoek, of we halen experts de school in

Wat ouders zeggen over IPC

"De verbinding die gelegd wordt tussen de verschillende vakken is heel positief. Er wordt meer geleerd door de kinderen en ze vinden het leuker. De kinderen komen dan ook met meer verhalen thuis. Door de manier van werken merk je als leerkracht waarschijnlijk veel eerder waar de interesse van een leerling ligt. De afwisseling tussen 's ochtends hard werken aan taal, rekenen en spelling en 's middags bezig zijn met IPC is mooi."