Elk kind is anders en mág bij ons ook anders zijn. Alle leerlingen werken op een niveau dat bij hen past, waarbij we wel blijven uitdagen. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse door leerlingen gemaakte oefeningen wordt door de groepsleerkrachten, samen met de intern begeleider, een overzicht gemaakt van de vorderingen van elk kind. Twee keer per schooljaar nemen we leerlingvolgsysteemtoetsen af (onder andere van CITO) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, technisch lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig, met name bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nemen we extra toetsen af. Een enkele keer zal ook de coördinator leerlingzaken een rol vervullen binnen of buiten de groep. Soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen in te schakelen. Binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen.
 

Ons volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via de link.

sop joseph lokinschool

 

Onderwijs op maat

Op de Joseph Lokinschool werken wij met homogene jaargroepen; dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Het onderwijs is onderverdeeld in drie niveaus: een basis-, een weer- en een meergroep. Hierdoor krijgen alle kinderen instructie en verwerking op hun eigen niveau aangeboden. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra instructie (verlengde instructie). Leerlingen die bovenpresteren, volgen een moeilijkere, uitdagende leerstofroute (compactprogramma) en voor hen is er daarnaast nog extra verrijkende leerstof en de mogelijkheid om te differentiëren binnen IPC. ​ 

Voor leerlingen die naast de verlengde instructie nog meer ondersteuning nodig hebben, is er extra begeleiding. Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders mogelijkheden en talenten. Onderwijs op maat dus. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar is het belangrijk, dat zij spelend kunnen leren: ontdekkend en met uitdagend materiaal. De poppenhoek bijvoorbeeld kan aansluitend aan het thema veranderen in een ziekenhuis. Ook hebben jonge kinderen behoefte aan bewegingsactiviteiten. De kleutergroep beschikt over een goed ingerichte speelzaal waar voldoende is voor spel en bewegen.

Coördinator leerlingzaken

De Coördinator Leerlingzaken is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de Intern Begeleider (IB-er) worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Dit gaat altijd in nauw overleg met de ouders. ​​

Dyslexie

Wanneer kinderen bij herhaling zwaar onder de maat scoren met lezen en extra oefening niet helpt dan bestaat de mogelijkheid om kinderen te laten onderzoeken op dyslexie. Kinderen met (mogelijk) dyslexie komen binnen de groep  in aanmerking voor pré-teaching, voorgelezen teksten,  luistertoetsen en extra tijd .