Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad  bestaat uit twee ouders en twee teamleden die eens per twee jaar respectievelijk door ouders en teamleden worden gekozen. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de MR ten minste driemaal per jaar overleg met de directeur over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. In de praktijk is dit circa vier keer per schooljaar. Vaste overlegpunten zijn onder andere het teamformatieplan voor het komende schooljaar, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de MR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door de directie en/of het bestuur van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs.

Instemmingsrecht houdt in dat de directie en/of het bestuur een besluit niet kan uitvoeren zolang de MR niet akkoord is.
Adviesbevoegdheid houdt in dat de MR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan de directie en/of het bestuur van overige zaken die geregeld moeten worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klassengrootte, aannamebeleid, identiteit van de school, veiligheid, normen en waarden.
 

​Naast deze wettelijke bevoegdheden vervult de MR nog een belangrijke functie: het vervullen van een klankbordfunctie voor zowel ouders, team als directie. Zaken die spelen op school waarvoor niet direct een logische oplossing voorhanden is of zaken waarmee men niet direct naar de directie of het team wil stappen, kunnen zowel door de ouders als het team aan de MR worden voorgelegd. 

Leden van de MR zijn een aanspreekpunt voor ouders. Ze staan open voor uw ideeën. Zijn er zaken op school die volgens u anders en/of beter kunnen, schroom dan niet om hierover met een lid van de MR van gedachten te wisselen. Hierop kan dan vervolgens adviserend of bemiddelend worden opgetreden. 

Contact

U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij:  
Mirjam Jansen op de Haar (voorzitter, moeder van Evy groep 4), Lenny van Hal (leerkracht groep 1/2), Jolanda Verheul (leerkracht groep 3/4), Carlijn Dudok van Heel (moeder van Duuk groep 2).

via: MR@josephlokinschool.nl

Notulen

 In onderstaand bestand leest u de notulen van de laatste MR-vergadering van 28 september jl.

20160928 Notulen MR vergadering.docx