Medezeggenschapsraad (MR)

​De medezeggenschapsraad  bestaat uit twee ouders en twee teamleden die eens per twee jaar respectievelijk door ouders en teamleden worden gekozen. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de MR ten minste driemaal per jaar overleg met de directeur over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. In de praktijk is dit circa vier keer per schooljaar. Vaste overlegpunten zijn onder andere het teamformatieplan voor het komende schooljaar, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de MR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door de directie en/of het bestuur van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs.

Instemmingsrecht houdt in dat de directie en/of het bestuur een besluit niet kan uitvoeren zolang de MR niet akkoord is.
Adviesbevoegdheid houdt in dat de MR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan de directie en/of het bestuur van overige zaken die geregeld moeten worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klassengrootte, aannamebeleid, identiteit van de school, veiligheid, normen en waarden.
 

​Naast deze wettelijke bevoegdheden vervult de MR nog een belangrijke functie: het vervullen van een klankbordfunctie voor zowel ouders, team als directie. Zaken die spelen op school waarvoor niet direct een logische oplossing voorhanden is of zaken waarmee men niet direct naar de directie of het team wil stappen, kunnen zowel door de ouders als het team aan de MR worden voorgelegd. 

Leden van de MR zijn een aanspreekpunt voor ouders. Ze staan open voor uw ideeën. Zijn er zaken op school die volgens u anders en/of beter kunnen, schroom dan niet om hierover met een lid van de MR van gedachten te wisselen. Hierop kan dan vervolgens adviserend of bemiddelend worden opgetreden. 

Contact

U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij:  
Mirjam Jansen op de Haar (moeder van Evy groep 6), Carlijn Dudok van Heel (moeder van Duuk groep 4 en Claasje groep 1), ​Lenny van Hal (leerkracht groep 1/2) en Lanja Göttgens (leerkracht groep 5/6).

via: MR@josephlokinschool.nl

 

Notulen

 In onderstaand bestand leest u de notulen van de laatste MR-vergaderingen:

Van 28 november 2018:

Op 28 november heeft de MR vergaderd. Tijdens de vergadering is er gesproken over de personele bezetting. Er zijn structureel vacatures en het blijkt moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Hoewel de Stichting AT scholen van dit probleem op de hoogte is en bezig met het zoeken naar oplossingen zal er in de komende GMR vergadering (met alle scholen binnen de stichting) nogmaals aandacht voor worden gevraagd. Goed nieuws is dat er na de kerstvakantie voor een periode van zes maanden een conciërge komt. Het betreft een sociale arbeidsplaats. Verder is er een eerste onverwachte inspectie van het Ooievaarsnest geweest met zeer goed resultaat. Binnenkort kan er online, via een eigen omgeving, voor de schoolbibliotheek boeken worden aangevraagd, deze worden dan aan de bibliotheek uitgeleend. Ze mogen helaas niet mee naar huis. Begin december worden de tuintjes winterklaar gemaakt, deze zullen het komend jaar actief worden ingezet in de lessen om de kinderen een ervaring met groente en fruit uit eigen tuin te geven.

Van 4 oktober 2017:

20171004 notulen MR def.docx​​

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.