De Joseph Lokinschool biedt les in het Engels op school en veel aandacht voor ICT in de klas. Hiermee kunnen leerlingen leren zelfstandig te werken.

Onderwijs

​Op onze school geven we elk kind de kans om tot zijn recht te komen. Dat betekent dat we niet alleen waarde hechten aan het aanleren van de leerstof, maar aan de gehele persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Binnen ons schoolsysteem geven we zoveel mogelijk aandacht aan de individuele leerling. Het creëren van een veilige omgeving is een voorwaarde voor iedereen om zich te ontwikkelen.

Onderwijs op maat

Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra instructie (verlengde instructie). Voor leerlingen die naast de verlengde instructie nog meer ondersteuning nodig hebben, is er extra begeleiding. Leerlingen die bovenpresteren, volgen een moeilijkere, uitdagende leerstofroute (compactprogramma) en voor hen is er daarnaast nog extra verrijkende leerstof en de mogelijkheid om in één van onze plusklassen geplaatst te worden: de (kl)Einsteingroep. Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders mogelijkheden en talenten. Onderwijs op maat dus. 

Samenwerkend leren

Wij zien leren en ontwikkelen als een proces dat plaatsvindt in een sociale context waarbij leerlingen voornamelijk actief bezig zijn. Leren is per definitie iets wat het kind doet binnen betekenisvolle activiteiten in dialoog met medeleerlingen en met de leerkracht. De rol van de leerkracht is afhankelijk van de situatie en varieert van leerkracht, coach, inspirator en begeleider. Het samenwerkend leren speelt een rol in dit proces. Niet elk kind leert op dezelfde manier. Door variatie aan te brengen in de werkvormen, willen we recht doen aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Belangrijk doel en hulpmiddel hierbij is het leren om zelfstandig te werken. Dit geeft ons ook de mogelijkheid de leertijd zo effectief mogelijk te besteden.

 
 

De leerstof wordt op jaarniveau aangeboden. De leerkracht zorgt voor een onderwijssituatie waarbinnen er ruimte is om met drie instructiearrangementen per vak te werken. We streven er naar dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Dit betekent dat leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling en aangesproken worden op hun mogelijkheden en talenten.

ICT, Early English en what really matters

De komende jaren werken wij verder aan een lerende organisatie, waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, waar zelfstandig leren, samenwerken, uitstraling, professionaliteit, openheid en contacten tussen team, kinderen, ouders en omgeving belangrijke uitgangspunten zijn. Onze speerpunten daarbij zijn ICT, Early English voor alle jaargroepen met ondersteuning van de “native speaker” en Joseph Lokin Natuurlijk (what really matters). Daarbij streven we naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen die het cognitieve vlak overstijgt. We hebben ervoor gekozen om de nadruk te leggen op natuur en wetenschap & techniek. Niet alleen binnen de schoolmuren, maar vooral veel naar buiten en het buitenonderwijs integreren in de dagelijkse lespraktijk met veel aandacht voor duurzaamheid.

Hieronder een link naar een interessante TV uitzending over Het Tweetalige Brein waarin de meerwaarde van tweetaligheid en vroeg vreemde talenonderwijs op basis van het meest recente onderzoek in beeld wordt gebracht.

https://www.npo.nl/de-kennis-van-nu/13-04-2017/VPWON_1266703